ทู พลัส เพ็ทเฮาส์ ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 3102200730156 ออกโดยสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร (ต่อไปนี้เรียกว่า “ร้าน”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์ www.takehoundcare.com (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) เป็นเว็บไซต์ซึ่งให้บริการเพื่อขาย ให้ข้อมูลสินค้า และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของผู้ผลิต และผู้นำเข้า หรือจัดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องบนเว็ปไซต์นี้ ทั้งนี้การที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ถือว่าท่านยินยอมและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏอยู่นี้ทุกประการ (ต่อไปนี้เรียก “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โปรดระงับการเข้าใช้บริการ เว็บไซต์นี้

ความถูกต้องของข้อมูล

ทางร้านมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะนำเสนอความถูกต้องของข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ แต่ทางร้านไม่รับรองเกี่ยวกับความถูกต้องของเนื้อหา และข้อมูลบนเว็บไซต์ รวมถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงถึง รวมถึงการใช้งานบนเว็บไซต์ที่อาจเกิดผลเสียต่อผู้ใช้งาน

ทั้งนี้ทางร้านจะปฏิเสธความรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหาย หรือบทลงโทษใดๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้ในทุกกรณี

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว

ทางร้านรับรองว่าข้อมูลที่ท่านได้ไว้กับทางร้านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างอย่างปลอดภัย ทางร้านป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดย จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว จัดการและป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อจำกัดการใช้บริการ

ผู้ใช้บริการเว็ปไซต์ต้องไม่นำเว็บไซต์นี้ไปใช้ในทางที่ผิด หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดที่หมิ่เหม่ต่อกฎหมาย ไม่กระทำหรือส่งเสริมให้มีการกระทำความผิดทางอาญา การนำข้อมูลในเว็ปไซต์ไปใช้ในทางทุจริต ก่อความรำคาญใจ ความไม่สงบต่อผู้ใช้บรการรายอื่น ไม่ละเมิดสิทธิที่มีเจ้าของของบุคคลอื่น หรือพยายามที่จะสร้างผลกระทบต่อการทำงานของสิ่งอำนวยความสะดวกทางคอมพิวเตอร์ใดๆ ของเว็บไซต์นี้ 

นโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการซื้อ

ในการส่งคำสั่งซื้อท่านผ่านทางระบบตระกร้าสินค้าของเว็ปไซต์ ท่านจะต้องให้เฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องและแท้จริงกับทางร้านเท่านั้น ทางร้านมีสิทธิโดยชอบที่จะตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลดังกล่าวเมื่อร้องขอ หากเกิดข้อผิดพลาดแต่ประการใดที่ทางผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ได้แจ้งข้อมูลไว้แล้วโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดี ทางร้านมีสิทธิโดยชอบที่จะระงับการให้บริการ และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

นโยบายการจัดส่ง
ทางร้านมุ่งมั่นที่จะจัดส่งสินค้าแก่ท่าน ณ สถานที่ส่งสินค้าตามที่ท่านระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อ และตามวันส่งสินค้าที่ทางร้านระบุไว้ ณ วันที่ท่านได้ส่งคำสั่งซื้อ ตามข้อมูลในอีเมลล์ยืนยันคำสั่งซื้อ 

ทางร้านจะแจ้งให้ท่านทราบ ถึงวันและเวลาที่จะจัดส่งสินค้าให้กับท่าน แต่หากทางร้านไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ตามขอบเขตที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งสินค้าล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด

ทางร้านอาจจะไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปยังบางพื้นที่ได้ ซึ่งหากเกิดกรณีนี้ขึ้น ทางร้านจะแจ้งให้ท่านทราบตามรายละเอียดการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า ทางร้านจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าของท่าน 

นโยบายแต้มสะสม และคูปองส่วนลด 

ท่านสามารถนำแต้มสะสมมาแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าบรเว็ปไซต์นี้ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของทางร้าน 
ในกรณีของการ ทุจริต ฉ้อฉล ความพยายามหลอกลวง หรือในกรณีที่สงสัยว่าจะมีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการนำคูปองมาใช้ในเว็บไซต์นี้ ทางร้านมีสิทธิปฏิเสธ และยกเลิกการใช้คูปองส่วนลดนั้นได้โดยทันที และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการหยุดหรือยกเลิกการใช้คูปองส่วนลดนี้ 
 
การแก้ไขหรือปรับปรุง ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ทางร้านมีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า